Dalanówek 57, 09-100 Płońsk
23 662 69 36
Uzyskaj dostęp do platformy B2B WEBTERMINAL: mariusz@motpol.com.pl

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo MOTPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s w Dalanówku, Dalanówek 57, 09-100 Płońsk, REGON: 130179863, NIP: 5670005858, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739482. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 1. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora, w tym zakresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i audytowe. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi prowadzenie działalności marketingowej. 2. wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: – dostępu do danych; – żądania sprostowania danych; – wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); – do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; – do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie; – do przenoszenia danych osobowych. Administrator nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem MOTPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s w Dalanówku, KRS: 0000739482, lub wysyłając maila na adres: motpol@motpol.com.pl